Pozvánka na Valnou Hromadu

Vážení členové spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s..

 

 

Výkonný výbor spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s. Tě srdečně zve na řádnou Valnou hromadu, kterou svolal na 21.06.2021 o 17.00 hod. v  budově Sportovního a volnočasového centra pro děti a mládež, která se nachází na adrese Oldřichovice 1011, 739 61 Třinec. Jako člen spolku TJ OLDŘICHOVICE, z.s., máš možnost podílet se na rozvoji sportu v naší obci i spolurozhodovat o struktuře a personálním složení vedení našeho spolku.

 

Program Valné hromady navrhovaný výkonným výborem:

 

1. Úvod

2. Volba předsedy a zapisovatele Valné hromady.

3. Změna stanov

4. Volba členů Výkonného výboru.

5. Volba členů Dozorčí rady.

6. Zpráva o činnosti spolku.

7. Zpráva o hospodaření spolku.

8. Schválení účetní uzávěrky a Výroční zprávy.

9. Rozhodnutí o členských příspěvcích a podmínkách jejich placení.

10. Zpráva o činnosti oddílu kopané.

11. Organizační a různé.

12. Diskuse.

13. Závěr.

 

Nebudeš-li se moci účastnit Valné hromady, můžeš zmocnit k účasti na Valné hromadě i jinou osobu. S pozvánkou Ti posíláme pro tyto účely i vzor plné moci; podpisy na plné moci není nutno ověřovat.

 

Jelikož jsou pozvánky zasílány elektronicky, prosíme o odpověď ohledně Tvojí účasti na mail:

bogdan.huczala@seznam.cz do 11.06.2021.

 

Informace o VH a spoustě dalších akcí našeho spolku najdete také na www.tjoldrichovice.cz.

 

Těšíme se na Tvou účast!

 

 

 

výkonný výbor

Dne 03.06.2021 v Oldřichovicích TJ O l d ř i c h o v i c e