Provozní řád budovy TJ Oldřichovice

Provozní řád budovy „Sportovního a volnočasového centra pro děti a mládež Oldřichovice“ v Třinci, Oldřichovicích 1011

 

 

Vážení návštěvníci,

 

v zájmu zajištění ochrany zdraví a majetku každého z Vás, jakož i zdraví a majetku ostatních osob i majetku našeho spolku

 

žádáme každého z Vás, abyste

 

  1. vstupovali do budovy „Sportovního a volnočasového centra pro děti a mládež Oldřichovice“ (dále jen „Budova“) jen s předchozím souhlasem osoby zastupující náš spolek (dále jen „Zástupce spolku“), jinak jen s využitím čipu – elektronického klíče, který jsme Vám k tomu poskytli, a za podmínek používání čipu – elektronického klíče, které jsme Vám písemně sdělili;

 

02. pobývali v Budově a v jejích jednotlivých prostorách jen po dobu předem s námi sjednanou či dohodnutou se Zástupcem spolku;

 

03. po dobu svého pobytu v Budově se chovali obezřetně, s náležitou opatrností, ohleduplně k ostatním návštěvníkům, a dbali na svou osobní bezpečnost a bezpečnost ostatních návštěvníků;

 

04. zajistili, aby v době Vašeho pobytu v Budově byly uzavřeny vstupní dveře do Budovy, a ani jinak neumožnili, aby do Budovy vstupovaly osoby, které k tomu nebudou oprávněny;

 

05. neumožnili vstup do Budovy nezletilým dětem bez dozoru dospělé osoby a náležitě dohlíželi na řádné chování dětí, které jsou s Vámi v Budově, pokud se nejedná o akci, kdy je dohledem na chování dětí pověřen trenér, pořadatel akce či jiná obdobná osoba;

 

06. Budovu, její jednotlivé prostory, její součásti a vybavení používali jen v rozsahu, který jsme s Vámi předem dohodli, jen k účelům, ke kterým jsou určeny, a jen způsobem, kterým nebudou tyto věci poškozeny, nadměrně opotřebeny či znečištěny; nepoužívejte chodby a šatny k žádným hrám a sportovním aktivitám;

 

07. při odchodu z tělocvičny či šatny, případně také při odchodu z Budovy, pokud již v Budově nebudou žádné další osoby, zkontrolovali a uzavřeli všechna okna a vstupní dveře do Budovy včetně havarijních dveří v tělocvičně, vypnuli osvětlení a elektrické spotřebiče (s výjimkou elektrospotřebičů trvale zapojených), uzavřeli všechny vodovodní baterie a aktivovali elektronické zabezpečovací zařízení;

 

08. postupovali tak, aby v Budově nevznikalo nadměrné množství odpadků a abyste případné odpadky vždy odkládali do nádob či míst, které jsme k tomu v Budově a v areálu Budovy určili;

 

09. v době svého pobytu hospodárně čerpali veškeré energie, zejména hospodárně používali osvětlení a studenou i teplou vodu a v době vytápění Budovy nezpůsobovali ztráty tepla;

 

10. veškeré věci tvořící vybavení Budovy, které jste při svých činnostech v Budově použili, po ukončení těchto činností uložili na místa, která jsme k tomu určili, jinak na místa, na kterých byla před Vaším použitím uložena či na která se obvykle ukládají;

 

11. se před zahájením svých činností v Budově přiměřeně přesvědčili, zda věci, které budete při těchto svých činnostech používat, nemají závadu ohrožující zdraví či majetek, závadné věci nepoužívali a upozornili Zástupce spolku na případné závady ve stavu Budovy, jejích součástí a vybavení, pokud by taková závada ohrožovala nebo by mohla ohrožovat zdraví či majetek;

 

12. nevstupovali do prostor, které nejsou určeny pro veřejnost, a nemanipulovali s věcmi tvořícími technické vybavení Budovy, jako jsou např. elektrická zařízení, zařízení pro vytápění, rozvody vody či odvody splašků, větrání, jakož i s jejich neveřejnými regulačními a ovládacími prvky;

 

13. nevnášeli do Budovy žádné cenné věci, když naše Budova není vybavena pro odkládání a úschovu cenných věcí návštěvníků; náš spolek jako pronajímatel Budovy či prostor v Budově není provozovatelem Vašich činností v Budově, Vaše věci do úschovy nepřebírá a ani od Vás nemůže převzít a za škody na Vašich věcech vnesených do Budovy neodpovídá;

 

14. své věci odkládali jen v šatně a v době svého pobytu mimo šatnu jste měli své věci, zejména peníze či jiné cennosti, u sebe či jinak pod svou kontrolou; mějte na paměti, že Budova i šatna slouží i dalším uživatelům prostor v Budově a mají tak do nich přístup i tito další uživatelé;

 

15. nevnášeli do Budovy žádné výbušné, nadměrně hořlavé, toxické či jiné látky a předměty nebezpečné pro zdraví a majetek,

 

16. v Budově nepožívali alkoholické nápoje a ani jiné návykové látky a pod jejich vlivem nevstupovali do Budovy, nebude-li s námi sjednána výjimka pro společenskou akci v Budově;

 

17. v Budově nekouřili;

 

18. s výjimkou vodících psů pro nevidomé osoby nevodili do Budovy psy a ani jiná zvířata;

 

19. bez předchozího souhlasu Zástupce spolku nevnášeli a neukládali v Budově jízdní kola a ani žádné jiné dopravní prostředky, v Budově nejezdili na kolečkových bruslích a ani nepoužívali jiné obdobné věci;

 

20. v době svého pobytu v tělocvičně

 

a/ používali jen obuv vhodnou pro halové sporty, a tedy jen obuv se světlou podrážkou, nezanechávající tmavé stopy na palubovce a ani jinak nepoškozující palubovku,

b/ nekonzumovali žádné potraviny s výjimkou nápojů,

c/ nepoužívali žádné skleněné předměty či jiné předměty, které se mohou rozbít na ostré střepy, a ani takové věci do tělocvičny nevnášeli,

d/ vykonávali, nebude-li s námi předem sjednáno jinak, jen činnosti, pro kterou je tělocvična určena či pro které tělocvična obvykle slouží,

e/ vybavení tělocvičny pro jednotlivé sporty vlastními silami a na svou odpovědnost řádně instalovali a před ukončením sjednané doby svého pobytu v tělocvičně demontovali a uložili na místa podle čl. 10. tohoto Provozního řádu, věci vždy přemísťovali či jinak s věcmi manipulovali jen tak, aby nedošlo k poškození palubovky,

f/ nepoužívali (neotevírali) havarijní dveře pro vstup do tělocvičny či vycházení z tělocvičny, dbali o to, aby při příp. otevření havarijních dveří nedocházelo k znečištění či poškození tělocvičny, a při ukončení Vašeho pobytu se přesvědčili, že havarijní dveře jsou uzavřeny;

 

21. v době svého pobytu v šatně včetně koupelny

 

a/ nekonzumovali žádné potraviny s výjimkou nápojů,

b/ nepoužívali žádné skleněné předměty či jiné předměty, které se mohou rozbít na ostré střepy, a ani takové věci do šatny nevnášeli;

 

22. si byli vědomi, že v zájmu Vašeho bezpečí a ochrany našeho majetku jsou kamerami monitorovány prostory vstupních dveří, chodeb a tělocvičny, informace o provozování těchto kamer jsou uvedeny na webových stránkách našeho spolku https://tjoldrichovice.cz;

 

23. nám neprodleně oznámili každé své poranění či poranění osoby, která s Vámi v Budově pobývala, jakož i každou škodu na Vašem majetku, pokud k takovému poranění či k takové škodě na majetku došlo v době pobytu poškozeného v Budově či v souvislosti s tímto pobytem v areálu Budovy;

 

24. nám neprodleně oznámili poškození Budovy či věcí v Budově, pokud k jejich poškození došlo v době Vašeho pobytu v Budově;

 

25. pro Vaše oznámení, sdělení či jiná jednání s námi kontaktovali Zástupce spolku, je-li přítomen, jinak náš spolek na e-mail adresu info@tjoldrichovice.cz či v naléhavé záležitosti některého člena výkonného výboru našeho spolku (telefonní čísla na webových stránkách našeho spolku https://tjoldrichovice.cz);

 

26. dbali pokynů Zástupce spolku, pokud Vám je vydá v zájmu zajištění ochrany zdraví a majetku, a to včetně pokynů k opuštění Budovy; považujte za tyto závazné pokyny i pravidla chování a zákazy, vyplývající z tzv. piktogramů či jiných grafických značek a písemných oznámení, umístěných v Budově či na Budově nebo na jednotlivých věcech.

 

 

Tento náš Provozní řád je účinný a pro každého z návštěvníků Budovy závazný v období počínajícím dnem 01.09.2020.

 

 

 

V Třinci – Oldřichovicích dne 31.08.2020